Hoşgeldiniz: ::EGE EDEBIYAT::
  Yeni Kayıt | Giriş
Konu Başlıkları
Edebiyat
· Düşünme Sanatı
· Okuma Sanatı
· Yazma Sanatı
· Yayınlarımız
· Edebiyat Antolojisi
· Tenkit
· Şairlerimiz
· Yazarlarımız
· Bibliyografya
· Eser Tanıtma Sanatı
· Haberler/Duyurular

Konu Başlıkları
· Edebiyat/Littérature
· Belagat/Rhétorique
· Dil Bilimi/Linguistique
· Anlam Bilimi/Semantique
· Gösterge Bilimi/Semiotique
· Terim Bilimi/Terminologie
· Pragmatik/Pragmatique
· Metin Analizi
· Naratoloji

Kimler Online?
Şu an sitede, 142 ziyaretçi ve 0 üye bulunuyor.

Henüz üye değilseniz, Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.

Günün Yazısı
Bu gün için henüz önemli bir haber yok.

Geçmiş Yazılar
Şu an bu bloğun içeriği yok.

::EGE EDEBIYAT::: Metin Analizi

Bu Konuda Ara:   
[ Ana Sayfaya Git | Yeni Bir Konu Seçin ]

HİKAYELERDE HAL DÖNÜŞÜMÜ:
Metin Analizi

 

***Üst seviye kursu: Üçüncü Ders

      Metin Analizi: Yüzeysel Yapı

 

 Rıza Filizok

HİKAYELERDE  HAL DÖNÜŞÜMLERİ

 

 

 

 

   İzmir-2009

Okumak için..................TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 12.12.2009 Saat: 03:43 (6326 okuma)
(Devamı... | Puan: 5)

HİKAYE ETMENİN (TAHKİYENİN) DÖRT TEMEL UNSURU, Rıza FİLİZOK
Metin Analizi  

 

****ÜST SEVİYE KURSU: İKİNCİ DERS

        METİN ANALİZİ: YÜZEYSEL YAPI

 

Rıza Filizok  

   H İ K A Y E    E T M E N İ N   

   ( T A H K İ Y E N İ N )   

      D Ö R T    T E M E L    U N S U R U     

 

İzmir

 

Okumak için................. TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 28.11.2009 Saat: 04:30 (6666 okuma)
(Devamı... | Puan: 5)

METİN ANALİZİ:I, YÜZEYSEL YAPI: HAL ve DÖNÜŞÜM ÖNERMELERİ, Rıza FİLİZOK
Metin Analizi

 

*****Üst seviye kursu: BİRİNCİ  DERS

  METİN ANALİZİ: YÜZEYSEL YAPI

 

Rıza Filizok

 

   H A L ve D Ö N ÜŞ Ü M   

     Ö N E R M E L E R İ       

 

 İzmir

 

Okumak için..................TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 01.11.2009 Saat: 17:36 (6976 okuma)
(Devamı... | Puan: 5)

HİKAYE ve ROMANLAR NASIL BÖLÜMLENMELİDİR?
Metin Analizi

 

 

  METİN ANALİZİNDE İLK ADIM:

  HİKAYE ve ROMANLAR NASIL

B Ö L Ü M L E N M E L İ D İ R?

 "Giriş, gelişme, sonuç" ayırımı nasıl geliştirildi?

 

Okumak için...................TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 19.10.2009 Saat: 02:00 (6875 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

Propp Yöntemine Göre "Işık ve Karga" Masalının Yapısal Şeması
Metin Analizi  

 

     P R O P P   Y Ö N T E M İ :

 

  M A S A L I N   Y A P I S A L   Ş E M A S I  

     N A S I L  Ç I K A R I L I R ?     

 

 Okumak için.....................TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 07.10.2009 Saat: 02:11 (6998 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

edebiyat: YAZARIN TAVRININ ARAŞTIRILMASI: KİPLENDİRİCİLER, Rıza FİLİZOK
Metin Analizi

"M E T i N" E  Y A N S I Y A N  Y A Z A R

İyi bir okuyucu şu soruyu sorar:

   -Yazar  tarafsız mıdır?        

       Bunu nasıl belirleriz?     

Okumak için.............TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 01.09.2009 Saat: 05:58 (6742 okuma)
(Devamı... | edebiyat | Puan: 0)

edebiyat: NİHAD SÂMİ BANARLI'NIN ÜSLÛBU ÜZERİNE, Rıza FİLİZOK
Metin Analizi

 NİHAD SÂMİ BANARLI'NIN

 ÜSLÛBU ÜZERİNE

Okumak için..........TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 21.07.2009 Saat: 21:23 (6152 okuma)
(Devamı... | edebiyat | Puan: 0)

edebiyat: METİN İNCELEMESİ ve METİNLERDE GERÇEKLERİN ALGILANIŞ, İFADE EDİLİŞ BİÇİMLERİ
Metin Analizi

  M E T İ N  İ N C E L E M E S İ  

ve

M E T İ N L E R D E   G E R Ç E K L E R İ N   

A L G I L A N I Ş ,  İ F A D E   E D İ L İ Ş 

  B İ Ç İ M L E R İ

Okumak için..............TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 19.07.2009 Saat: 17:47 (17033 okuma)
(Devamı... | edebiyat | Puan: 5)

GAMSIZ'IN ÖLÜMÜ HİKÂYESİNDE METİN İÇİ ZAMAN, Rıza Filizok
Metin Analizi

 

 G A M S I Z' IN  Ö L Ü M Ü  H İ K Â Y E S İ N D E  

    M E T İ N    İ Ç İ    Z A M A  N   

-  B İ R   U Y G U L A M A  -

Okumak için.............TIKYAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 15.06.2009 Saat: 03:06 (15662 okuma)
(Devamı... | Puan: 3)

EDEBÎ ESERLERDE ZAMAN, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
Metin Analizi

 

  E D E B İ   E S E R L E R D E   Z A M A N   

 METİN İÇİ ve METİN DIŞI  Z A M A N L A R

Okumak için ..................TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 16.02.2009 Saat: 04:25 (14647 okuma)
(Devamı... | Puan: 5)

edebiyat: Atatürk'ün Nutuk'unda Söz Dizimi ve Üslup Özellikleri
Metin Analizi

 

 Doç. Dr. Muhsine BÖREKÇİ:

Atatürk'ün 'Nutuk'unda Söz Dizimi ve Üslûp Özellikleri

Okumak için...........TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 17.11.2008 Saat: 00:45 (9322 okuma)
(Devamı... | edebiyat | Puan: 3.66)

METİN ANALİZİNE GİRİŞ: Bağlı Sözce - Kopmuş Sözce
Metin Analizi

 

        Prof. Dr. Rıza F İ L İ Z O K           

METİN ANALİZİNE GİRİŞ : IV

 

 C Ü M L E L E R ,  İ K İ  A Y R I  DÜNYAYA  AİTTİR: 

 İKİ YENİ CÜMLE TİPİ: bağlı sözler - kopmuş sözler

Okumak için...............TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 05.09.2008 Saat: 07:57 (4800 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

edebiyat: Yeni Edebiyat Teorilerinin Uygulaması Neden Başarılı Değil?
Metin Analizi

Prof. Dr. Rıza  FİLİZOK

EDEBİYAT ARAŞTIRMALARINDA YENİ YÖNTEM UYGULAMALARI NİÇİN  PEK BEĞENİLMİYOR?

Okumak İçin TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 16.07.2008 Saat: 03:43 (4205 okuma)
(Devamı... | edebiyat | Puan: 0)

EDEBÎ METİN NEDİR ? Prof.Dr. Rıza FİLİZOK
Metin Analizi

 Jakobson'un cevabı:  

 E D E B Π M E T İ N   N E D İ R ?

EDEBÎ BİR METNİN TEMEL ÖZELLİĞİ

Okumak için............... TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 28.06.2008 Saat: 03:27 (8787 okuma)
(Devamı... | Puan: 4)

edebiyat: Günümüzde Kullanılan Önemli Teorilerden Bazıları, Seçil Dumantepe Üstün
Metin Analizi
GÜNÜMÜZ DİL ve EDEBİYAT TEORİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

Okumak için...................TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 17.06.2008 Saat: 02:00 (4518 okuma)
(Devamı... | edebiyat | Puan: 0)

METİNLERDE FİGÜR, TEM ve DEĞERLER DÜZLEMLERİ
Metin Analizi

Prof. Dr. Rıza FİLİZOK

Metin Analizine Giriş: III

FİGÜRLER, TEMLER VE DEĞERLER

Okumak için.............TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 09.04.2008 Saat: 04:54 (4423 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

Yapısal Metin Analizi: ANALİZ DÜZLEMLERİ, Rıza FİLİZOK
Metin Analizi
METİN ANALİZİNDE DÜZLEMLER

Okumak için.............TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 10.03.2008 Saat: 03:10 (4807 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

Bir "Masal İnceleme Modeli" Önerisi ve Uygulama, Safiye AKDENİZ
Metin Analizi

METİN ANALİZİ ÖRNEKLERİ:

BİR MASAL İNCELEMESİ 

Okumak için...............TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 21.01.2008 Saat: 21:47 (11405 okuma)
(Devamı... | Puan: 4.4)

KELİME ALANLARI ve KELİME AĞLARI, Soner AKŞEHİRLİ
Metin Analizi

METİN ANALİZİ ÇALIŞMALARI İÇİN:

KELİME ALANLARI ve KELİME AĞLARI nasıl bulunur?

Okumak için................TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 03.11.2007 Saat: 16:56 (4961 okuma)
(Devamı... | Puan: 5)

METİN ANALİZİ NEDİR? Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
Metin Analizi

LİSELİ ve ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERİMİZE:

"Bir edebî eseri nasıl incelemeliyim?"

Önemli ipuçları.................................

Okumak için...............TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 23.10.2007 Saat: 15:55 (13447 okuma)
(Devamı... | Puan: 3.66)

TÜRKÇE METİNLERDE BAĞDAŞIKLIK ve TUTARLILIK, Dr. İREM ONURSAL
Metin Analizi

İREM ONURSAL:

TÜRKÇE METİNLERDE

BAĞDAŞIKLIK  ve TUTARLILIK

Okumak için..........TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 25.04.2007 Saat: 17:41 (12579 okuma)
(Devamı... | Puan: 4.33)

SÖYLEM ve ANLATININ (DİSCOURS / RECİT) FARKLARI, Safiye A K D E N İ Z
Metin Analizi

S Ö Z  L  Ü   A N L A T I M L A  

Y A Z I L I   A N L A T I M I N   F A R K L A R I :

S Ö Y L E M ve A N L A T I 

Okumak için .....................TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 29.03.2007 Saat: 11:59 (4949 okuma)
(Devamı... | Puan: 5)

BİR METİNDE YER ALAN YAPI DÜZLEMLERİ, Safiye A K D E N İ Z
Metin Analizi

METNİN YAPI DÜZLEMLERİ:

Kelime, kelime grubu, cümle, paragraf, metin.

Okumak için............ TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 28.03.2007 Saat: 02:29 (8837 okuma)
(Devamı... | Puan: 3.6)

Hikâye ve Roman İncelemesi Yapan Öğrencilerimize Küçük İpuçları
Metin Analizi
hikâye ve roman incelemesi yapan öğrencilerimize küçük ipuçları........

 

Okumak için.............TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 23.01.2007 Saat: 00:53 (13222 okuma)
(Devamı... | Puan: 2.61)

METİN TAHLİLLERİ ve MEHMET KAPLAN, R. Filizok
Metin Analizi

                bir okuma ustası:

               MEHMET KAPLAN

Okumak için........TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 30.12.2006 Saat: 01:06 (9895 okuma)
(Devamı... | Puan: 4.2)

Bir Metin yahut Edebî Eser Lise ve Üniversite Düzeyinde Nasıl İncelenmeli?
Metin Analizi

BİR METİN yahut EDEBİ ESER LİSE VE ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE NASIL İNCELENMELİ?

Anne-Marie ALBİSSON

Türkçeye Uyarlama: Rıza Filizok- Safiye Akdeniz

Yazıyı okumak için:.......TIKLAYINIZ

 


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 07.06.2006 Saat: 02:14 (8760 okuma)
(Devamı... | Puan: 3.72)

"Bahar ve Kelebekler" Hikayesine Kelime Alanları Açısından Bir Bakış
Metin Analizi

SONER AKŞEHİRLİ

KELİME ALANI ARAŞTIRMALARINA BİR ÖRNEK

 

Okumak için.............TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 15.12.2005 Saat: 17:37 (7950 okuma)
(Devamı... | Puan: 3.71)

METİN ANALİZİ AÇISINDAN KELİMELER, Rıza FİLİZOK
Metin Analizi

METİN ANALİZİ AÇISINDAN KELİMELER

Rıza Filizok


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 09.11.2005 Saat: 05:39 (56045 okuma)
(Devamı... | 64719 byte kaldı | Puan: 3.48)

YAPISAL METİN ANALİZİ, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
Metin Analizi Yapısal Metin Analizi: Temel Kavramlar

----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 05.06.2005 Saat: 02:42 (10930 okuma)
(Devamı... | 56595 byte kaldı | Puan: 3.33)

Bölümler
· Ana Sayfa
· Dosya indir

Anket
Sitemizi Nasıl Buldunuz?

Çok Güzel
Vasat
Pek İyi Değil.Sonuçlar
Anketler

Toplam Oy 7529

Login
Üye Adı

Şifre

Hala hesabınız yok mu? Hemen açabilirsiniz. Kayıtlı bir kullanıcı olarak tema yönetici, yorum ayarları ve isminizle yorum gönderme gibi avantajlara sahip olacaksınız.

Tüm hakları saklıdır.