Divan Edebiyatımızdan Seçmeler: II, Hülya CANPOLAT
Tarih: 11.08.2005 Saat: 03:27
Konu: Edebiyat Antolojisi


DİVAN EDEBİYATINDAN SEÇMELER: II

Hazırlayan: Hülya CANPOLAT 

                        GAZEL

 

 

Yine zevrâk-ı derûnum kırılıp kenâre düştü

Dayanır mı şîşedir bu reh-i sengsâre düştü

 

 

O zaman ki bezm-i canda bölüşüldü kâle-i kâm

Bize hisse-i muhabbet dil-i pâre pâre düştü

 

 

Gehi zîr-i serde desti geh ayağı koltuğunda

Düşe kalka haste-i gam der-i lûtf-i yâre düştü

 

 

Erişüp bâhâra bülbül yenilendi sohbet-i gül

Yine nevbet-i tahammül dil-i bîkarâre düştü

 

 

Meh-i burc-ı ârızında gönül oldu hâle mâil

Bana kendi tâliimden bu siyeh sitâre düştü

 

 

Süzülüp o çeşm-i âhû dedi zevk-i vasla yâhû

Bu değildi neyleyim bu yolum intizâre düştü

 

 

Reh-i mevlevide Galib bu sıfatla kaldı hayran

Kimi terk-i nâm ü şâna kimi i’tibâre düştü

                                                               

                                                                 GALİP

 

 

 

 

                        GAZEL

 

 

Cihân-ârâ cihân içindedir arayı bilmezler

Ol mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler

 

 

Harâbât ehline dûzah azâbın anma ey zâhid

Ki bunlar ibn-i vakt oldu gam-ı ferdâyı bilmezler

 

 

Şafak-gûn kan içinde dâğını seyreyler âşıklar

Güneşde zerre görmezler felekde ayı bilmezler

 

 

Hamîde kadlerine rişte-i eşki takup bunlar

Atarlar tîr-i maksûdu nedendir yayı bilmezler

 

 

Hayâlî fakr şâlına çekenler cism-i uryânı

Anınla fahrederler atlas ü dibâyı bilmezler

     

                                                             HAYÂLÎ

                                                            

 

 

 

                        GAZEL

 

 

Tûti-i mu’cize gûyem ne desem lâf değil

Çerh ile söyleşemem âyinesi sâf değil

 

 

Ehl-i dildir diyemem sînesi sâf olmayana

Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf değil

 

 

Yine endîşe bilür kadr-i dûr-i gûftârım

Rüzgâr ise denî dehr ise sarrâf değil

 

 

Girdi miftâh-i der-i genc-i maânî elime

Âleme bezl-i güher eylesem itlâf değil

 

 

Levh-i mahfûz-i sühandir dil-i pâk-i Nef’î

Tab’-i yâran gibi dükkâçe-i sahhâf değil

 

                                                              NEF’î

 

 

                                                       

 

 

                        GAZEL

 

 

 

Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-pervâ seni

Kim yetiştirdi bu gûnâ servden bâla seni

 

 

Bûydan hoş rengten pâkîzedir nâzik tenin

Beslemiş koynunda gûya kim gül-i ra’nâ seni

 

 

Güllü dîbâ giydin ammâ korkarım âzâr eder

Nâzenînim sâye-i hâr-ı gül-i dîbâ seni

 

 

Bir elinde gül bir elde câm geldin sâkiyâ

Kangısın  alsam gülü yahut ki câmı ya seni

 

 

Sandı olmuş ceste bir fevvâre-i âb-ı hayât

Böyle gösterdi bana ol kadd-i müstesnâ seni

 

 

Ben dedikçe böyle kim kıldı Nedîmi nâtüvân

Gösterir engüşt ile meclisteki mînâ seni

 

                                                          NEDİMBu haberin geldigi yer: ::EGE EDEBIYAT::
ege-edebiyat.org

Bu haber icin adres:
ege-edebiyat.org/modules.php?name=News&file=article&sid=143